Members of MF of T Division

S.No. Name Organisation
1. Sh. Arun Kumar M/s TTSI
2. Sh. Praveen Kumar  M/s  Ericsson
3. Sh. VipulKhare  M/s RCOM
4. Sh. Mohitkhullar  M/s K.B. RosTeleseftPvt Ltd
5. Sh. T.R.Dua   GISFI
6. Sh. Prashant Jain  M/s  Adva
7. Sh. Sanjeev Kakkar  M/s  VNL
8. Sh. N.K.Goyal TEMA
9. Sh. Sanjay Kumar Tanwar  M/s  Ericsson
10. Sh. Shrinivas M/s Sterlite
11. Sh. Shah A.K.S M/s HCFL
12. Sh. GovindanKutti M/s TEJAS
13. Sh. Chandan Kumar M/s Huawei
14. Sh. Pawan M/s Akash Optical
15. Sh. BenoySarasan SFO Technologies
16. Sh. Piyosh Bhat Tirumala Seven Hills
17. Sh. ShyamalSaha Tirumala Seven Hills